NIMBUS GROUOP

Introduceras på Nasdaq First North Growth Market inleds idag, den 9 februari 2021.

Nasdaq First North Growth Market inleds idag, den 9 februari 2021

Nimbus Group AB (publ) (“Nimbus Group” eller “Bolaget”), en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) i samband med noteringen av aktierna på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland svenska och internationella institutionella investerare och allmänheten i Sverige, Norge och Finland. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Handel på Nasdaq First North Growth Market inleds idag, den 9 februari 2021.

Erbjudandet i korthet:

Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 52 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Nimbus Group om 1 008 miljoner kronor, inklusive de nya aktier som emitteras i samband med Erbjudandet.

Erbjudandet omfattade 8 558 169 aktier, varav 3 846 154 nyemitterade aktier som erbjöds av Bolaget samt 4 712 015 befintliga aktier som erbjöds av R12 Kapital Holdco AB (”Huvudägaren”) och ett antal andra aktieägare, däribland vissa medlemmar i Bolagets styrelse och koncernledningen (tillsammans med Huvudägaren, “Säljande Aktieägarna”)[1].

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudägaren åtagit sig att, på begäran av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie” eller ”Sole Global Coordinator”), och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”), sälja ytterligare högst 1 283 725 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
De nyemitterade aktierna i Erbjudandet tillför Bolaget en bruttolikvid om 200 miljoner kronor, före avdrag för transaktionskostnader.
Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 512 miljoner kronor och motsvarar cirka 51 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter att Erbjudandet har genomförts.

Roosgruppen, ODIN Fonder, Lazard Asset Management, Handelsbanken Fonder, LMK Venture Partners och Briban Invest har förvärvat aktier i Erbjudandet om sammanlagt 291 miljoner kronor, motsvarande sammanlagt 29 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet och sammanlagt 65 procent av antalet aktier i Erbjudandet (57 procent av antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).
Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är idag den 9 februari 2021 under kortnamnet "BOAT". Likviddag är den 11 februari 2021.
Jan-Erik Lindström, VD för Nimbus Group, kommenterar:

”Det är med mycket stolthet vi de senaste veckorna har presenterat Nimbus Group för ett stort antal investerare, och vi gläds åt att intresset för Bolaget är så stort. I och med noteringen av Bolaget tar vi nästa steg i Bolagets utveckling och skapar förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt. Jag vill tillsammans med hela Bolaget önska alla nya aktieägare välkomna till Nimbus Group och till den spännande resa vi har framför oss.”

Stabiliseringsåtgärder

I samband med erbjudandet kan Carnegie komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar den första dagen för handel i aktien på Nasdaq First North Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter.

Carnegie är inte skyldigt att vidta stabiliseringstransaktioner och det finns inga garantier för att stabilisering kommer att ske. Påbörjad stabilisering kan upphöra när som helst. Stabiliseringstransaktioner kommer inte att genomföras till högre pris än erbjudandepriset. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter dagen då en stabiliseringstransaktion genomfördes ska Carnegie offentliggöra information om stabiliseringstransaktionen i enlighet med artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 om komplettering av förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller villkor tillämpliga på återköpsprogram och stabiliseringsåtgärder, kapitel III. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden ska Carnegie offentliggöra om stabiliseringstransaktioner har vidtagits, de datum då stabiliseringstransaktioner i förekommande fall vidtagits, inklusive sista datum för sådana åtgärder, och inom vilket prisintervall som stabiliseringstransaktionerna genomfördes, för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Om Nimbus Group

Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Huvudägaren R12 Kapital förvärvade majoriteten av aktierna i Nimbus Group år 2012 och Nimbus Group är idag en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden och har sedan år 2017 påbörjat en expansion till den amerikanska marknaden. Nimbus Groups affärsidé är att genom sina olika varumärken erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa fritidsmotorbåtar där respektive varumärke har en tydlig målgrupp.

Från räkenskapsåren 2014 till 2019 ökade Nimbus Groups nettoomsättningen från 197 miljoner kronor till 930 miljoner kronor. Tillväxten har drivits såväl organiskt som genom förvärv av både återförsäljare och tillverkare. År 2018 förvärvade Nimbus Group båttillverkarna Alukin Boats Sweden AB och Bella-Veneet Oy (som inkluderar varumärkena Aquador, Flipper, Falcon och Bella). Under niomånadersperioden som slutade den 30 september 2020 uppgick Nimbus Groups nettoomsättning till 830 miljoner kronor med en EBITA om 62 miljoner kronor, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 7,4 procent.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0) 8 463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se

Rådgivare

Carnegie är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea är Joint Bookrunner. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägaren. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, Investor Relations
Telefon: +46 707 63 81 25
E-mail: gunilla.ohman@nimbus.se

ALL INCLUSIVE PÅ HEMMAPLAN HOS FLIPPER MARIN!

Välkommen till vår moderna utställningshall i Täby. När du köpt din båt hos oss, hjälper vi till med allt från service, underhåll och vinterförvaring. Vi på Flipper Marin tycker om nöjda kunder! Tel: 08-544 44 240, Hamnvägen 8, Täby/Stockholm, www.flippermarin.se

Kent Ohlsson

Säljare

Patrik Lindton

Säljare

Filip Åkesson

Säljare

Peder Kalling

Tjänstledig

Christer Rexholt

Försäljningschef
Publicerat 2021-02-09